Milyen idézetet keresel?

Leggyakoribb keresőszavak: szerelem, szeretet, motiváció, dalszöveg, barátság
Képzeld csak: nincsen ország Ne mondd, hogy nem hiszem Nincs miért ölni-halni Még a vallásért...
Senki se születik úgy, hogy gyűlöl egy másik személyt a bőrszíne vagy a származása, vagy vallása...
Minden hit, vallás vagy bölcselet ugyanannak a létező világnak a valóságát írja le saját...
Az apokalipszis éppúgy része a buddhizmusnak, mint a taoista filozófiának vagy a keresztény és a...
Valaki egyszer leírta, hogy a hosszú kóborláshoz három tulajdonságból legalább egyre szükség van....
A jog és a törvény méltóságát arra használni, hogy magánsérelmet megbosszuljunk: nyílt bevallása...
Mi az értelme létezésünknek, és mi értelme egyáltalán az élőlények életének? Erre a kérdésre...
A kereszténység két évezreden keresztül félremagyarázta ezt a kérdést, más vallások teológusai...
Jobb lenne, ha az emberek aszerint lennének vallásosak vagy vallástalanok, hogy hisznek-e...
A vallások különböző utak, amelyek ugyanoda vezetnek. Mit számít, hogy külön úton járunk, ha a...
Bár a hívőknek minden joguk megvan arra, hogy nézeteiket a nyilvánosság előtt kifejtsék, a vallás...
Az élet értelme, ha nem vallásos az ember, az, hogy egyéni létét kiteljesítse. Minden azért van,...
Semmi okunk rá, hogy képmutatónak bélyegezzük azoknak az embereknek a kérészéletű vallásosságát,...
Az elme egy létra - őrizetlenül hagyod, lefelé visz, ha odafigyelsz rá, felfelé visz. Ugyanaz a...
A vallások, és azon belül ki-ki a saját személyiségének, beállítottságának, korának,...
Azt hiszik, hogy a vallási szabadság csatáját kétszáz éve megnyerték az USA-ban. Azonban az azóta...
A vallás nem a tömegek ópiuma, hanem a tömegek placebója.
A pénz minden nemes eszmét fölemészt, legyőzi a vallásos hitet, a művészi meggyőződést, minden...
Megkérdezték egy bölcstől: - A sok híres fa közül, amelyet a Magasságos Isten sudárnak s...
Vannak olyan különös időszakok ebben a furcsán zűrzavaros históriában, amit életnek nevezünk,...
Próbálj meg őszinte lenni pszichológia nélkül. Szeretni ÉN nélkül, Istent látni vallás nélkül....
Van különbség a bűnösség elismerése és a bűn bevallása között. Az előbbinek feltétele a...
Tragikus sors a mi korunké: szükségünk van egy vallásra, de sehol sem találunk hozzá istent!
A vallás nem a gyáváké, hanem olyan embereké, akik veszélyesen akarnak élni.
A vallás egy tudomány, olyan értelemben, hogy a legtisztább tudás. Mégsem tudás abban az...
Önmagunk elfogadása, ez készteti legjobbjainkat, hogy önmagukkal szembeszálljanak, de nyílt...
A vallásos ember őszinte abban az értelemben, hogy nem kételkedik az olyan emberfeletti tárgyak...
Nem hiszek a személyes Istenben, s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig...
Minél inkább fejlődik az emberiség vallásos világképe, annál inkább úgy tűnik, hogy az őszinte...
A keresztyén igazságok, mint minden erkölcsi és vallási igazság, olyan jellegűek, hogy azokat nem...
A vallás véleményem szerint elsősorban és főképpen a félelmen alapul. Részben az ismeretlentől...
Egy olyan világban élünk, ahol a doktorok lerombolják az egészséget, a jogászok lerombolják az...
Minden nemzedék kineveti a régi divatot, de vallásos áhítattal követi az újat.
A racionális érvek nem győzik meg a vallásost, különben nem lennének vallásos emberek.
Azt hiszem, a világ nem népcsoportok, nemzetek, vallások vagy bőrszínek szerint oszlik meg, talán...
Egyetlen kormánynak sincs joga tudományos elvek igazságáról dönteni, vagy bármilyen módon előírni...
Vallás nélkül nagyon jól és hasznosan lehet élni, de valamiben való hit nélkül érdemes-e...?
Az egyik kor vallása a rákövetkező kor irodalmi mulatsága.
A vallás szemet huny az emberi gyengeségek felett, ha az illendőségen nem esik csorba.
A türelmetlenség a valódi hit hiányából ered... Ha egy vallás türelmetlen, annak nincs Istene......
A mitológiai és vallási racionalitás és hagyományos filozófiák többsége úgy határozta meg az...
Az az Isten, akit valónak hiszel, egyrészt tudatlanság, másrészt zsarnokság terméke; amikor az...
Soha nem volt olyan megosztott a világ, mint most: vallási háborúk, népirtások, a bolygó...
A legtöbb emberben időnként felbukkan egy érzés, hogy neki köze van a végtelenhez, valamihez, ami...
Az ember, aki alaposan meggyőződött az okság törvényének egyetemes működéséről, egy pillanatra...
A vallás tulajdonképpen a lelki szenvedés gyógyítására volna hivatott. Én mindig síkraszálltam...
Az ember (...) nagyon magára hagyatott valami. Gyerek és szülő, szülő és gyerek, férj, feleség,...
A tudomány vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak.
A vallás is sok véráldozatot kívánt a sötét évszázadok során. Abban a pillanatban, mihelyt őt...
Meddig lehet hinni? (...) Hány kudarc szükséges ahhoz, hogy valaki föladja a hitét? És végül a...
A tudomány és a vallás nem ellensége egymásnak, hanem szövetségese: két különböző nyelven mondják...
Mindenféle fajta világi hősiesség, minden harcias szellem, ideértve az udvari költészetet is,...
A tudomány egymaga fogja megoldani az emberi, társadalmi és vallási problémát.
Amikor egy vallási tan azt állítja, hogy Isten a szerelmet és a nemi vágyat csupán a...
Az egyetemes istennek egyetemes vallást kellett volna kinyilatkoztatnia. Miféle végzet okozza,...
Minden vallás metaforákban, allegóriákban és túlzásokban beszél Istenről, az ókori egyiptomiaktól...
A vallás a felnőtt versengése a gyermekkel. A vallás a letűnt hitek betokozódása. Van benne...
A vallás az, ami visszatartja a szegényt, hogy megölje a gazdagot.
Ha a tudomány az igazságot adja nekünk, akkor az erkölcs a jót és helyeset, a politika az...
Minden vallás olyan kiagyalt rendszer, mely arra való, hogy összeegyeztesse az...
Azok a muszlimok, akiknek a hite határozza meg a politikai meggyőződését, fundamentalisták, az...
Mindegy, milyen kulturális háttérrel rendelkezel, milyen a bőrszíned, az anyanyelved, hited vagy...
A vallások mind ezidáig csupán azzal foglalkoztak, vajon mi lehet a halál után; kizárólag a...
Tévedés volt azt képzelni, hogy a szerelem örökké fog tartani. Tudhattuk volna, hogy egyszer...
Az emberiség akkor gyógyulhatna ki a bajaiból, ha megszabadulna a kényszerítő családtól, a...
A csoda feladata, hogy vallási áhítattal töltse el a hívő embert. Az ember a csodát nem...
Minden vallási, politikai vagy pedagógiai rendszer próbaköve az az ember, akit formál. Ha a...
A vallást, mint a nép illuzórikus boldogságát megszüntetni annyi, mint a nép valóságos...
A múlt vallási üldözései olyan címszó alatt történtek, amit Isten parancsának mondottak.
Szentírás: szent vallásunk szent könyve, megkülönböztetve más vallások hibás és szentségtörő...
Nem vagyok tanult ember - sem láma, sem tudós, aki a vallás dolgairól vitatkozni tud. De érzem,...
Lázadnunk kell szüleink hite ellen, mert szükségszerűen korlátoltabb, mint az a hit, amelyet...
Éppen azért, mert mindenféle vallásos eszme, mindenféle isteneszme vagy akárcsak az istennel való...
A vallásháborúk és vallásüldözések a vallási élet középpontjában álltak egész történelmünk során....
Ne keveredj konfliktusba fanatikusokkal, hacsak nem tudod szétoszlatni őket. Vallásra csak akkor...
Arra sem látok indokot, hogy a munkámban kifejtett nézetek miért sértenék bárkinek is a vallásos...
A vallás az a terület, ahol a következtetések a legfontosabbak (...). A gondolkodó ember akár...
Valláshoz vagy nemzethez ragaszkodni nem érdem.
És milyen különös: a vallásosak és a nem vallásosak egy pontban egyetértenek, miszerint szabadság...
Akár létezik isten, akár nem, akár beszélt hozzánk, akár nem, az emberek erkölcsi kötelességei...
A rítus a szakrális játékból nőtt ki; a költészet a játékban született, és mindenkor a játék...
A boldogsághoz vezető út viszályokkal lesz tele, ha nem tiszteljük mások vallásos hitét.
Mindenfajta bebörtönzés akadályozza a spirituális növekedést. Mit gondolsz, Buddha miért...
A vallás a népek ópiuma. Marx ezt még 1844-ben mondta, amikor az ópium és származékai számítottak...
Ti írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallásotokban és ne mondjatok Allahról mást,...
Sokan úgy nőnek fel, hogy sohasem vizsgálták meg saját hitrendszerüket. Buddhistának, hindunak,...
A különféle vallásos szekták papjai... úgy rettegnek a tudományos haladástól, mint ördög a...
Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis...
A mese, a beszélgetés, a közös munka, játék, szórakozás, kedvtelés feltétlenül szükséges a szép...
A hétköznapokra van egy vallásom, amely nekem bevált. Először is szeresd magad, és akkor minden...
Sosem járunk jobban, ha vétkezünk. A bűnvallás és a bűnbocsánat nem törli el a rossz cselekedetek...
De hát nem azért születtünk a földre elsősorban, hogy megpróbáljuk élhetőbb hellyé varázsolni?...
A vallási tanítás a nevelés alapja, ezzel szemben a mi keresztény világunkban azt tanítják,...
A szerelem nem alkuszik, nem tétovázik, nem okoskodik: olyan szilárd, mint a vallás. Sohasem...
A vallási hitrendszerek, gondolatok, érzelmek és attitűdök a kreatív emberi képzelet termékei. A...
Az erkölcsi törvény ily módon a legfőbb jónak, a tiszta gyakorlati ész tárgyának és végcéljának...
A Hit Korában, amikor az emberek valóban hittek a keresztény vallásban, annak minden részletében...
Egy vallásos közösségben való részvételre lehetőségként tekintünk, csak olyan közösséget...
Sok vallás van a világon, közöttük nem egy olyan értékes, ismeretekkel teljes, amelyeknek több...
Minden vallás egyetért abban, hogy lelkesen hirdeti az istenség végtelen bölcsességét és...
A nők közt oly titkos szövetség van, mint egy vallás papjai között. Gyűlölik, de védelmezik egymást.
Azt hozta, amit a vallások, a család képzete, a szerelem ígér az embernek: hogy nincs többé...
Minden vallás közös gyökere a végtelen együttérzés. Az ember jobbá válását, a szeretetet és mások...
A vallásról nem tudok semmit - legalábbis az előnyeiről.
- Mi a művészet? - Betegség. - A szerelem? - Káprázat. - A vallás? - Divatos pótszer, a hit helyett.
A vallás nekem nem istenlátás, hanem üdvösségügy. Nincs köze az elhivéshez és a hitvalláshoz; a...
Miután minden újabb generációnak megtanítják, hogy a vallásos kijelentéseket nem kell úgy...
Mindenkinek szüksége van arra, hogy nyíltan beszélhessen valakivel. Azelőtt ott volt a vallás meg...
Egy nap elveszítesz mindent, amid van, és arra a napra semmi nem készíthet fel. Sem a hit, sem a...
A férfi spiritualitás előnyben részesíti az akciót a teóriával szemben, a közösség szolgálatát a...
Ha jó anya vagy, tudod, hogy a gyereked nemcsak a gyereked, hanem egy Ember van rád bízva. A tiéd...
Vallás: a Remény és Félelem testvére, amely kifejezi az ismeretlen természetével szembeni teljes...
Arra gondolt, hogy nincs erő hatalmasabb, nincs szenvedély pusztítóbb, nincs szerelem tisztább,...
Akit különféle vallási vagy tudományos dogmák nyűgöznek le, akinek szelleme kötött, nem...
Idõnként irigylem azokat, akik természetes módon vallásosak, anélkül, hogy agymosással húzta...
Tisztelet Istennek, tisztelet a felebarátodnak, tisztelet önmagadnak mint Isten szolgájának: ez...
Eszem ágában sem volt hallgatózni. Már-már vallásosan tisztelem mások magánügyeit, arról viszont...
Megőrzik a szobrok öntőmintáját, a matricát, amivel mindig újra lehet hasonló tárgyakat alkotni,...
A vallás a szív költészete.
Fontos hogy megértsük a különbséget hit és vallás között, mert a hithez nem kell tudni a kész...
Senki se születik úgy, hogy gyűlöl egy másik személyt a bőrszíne vagy a származása vagy vallása...
Azok tulajdonképpen a sekélyesek, akik életükben csak egyetlenegyszer szeretnek. Amit ők...
A vallásos hithez általában erős érzelmek és mélyen gyökerező meggyőződések kötődnek. Az ateisták...
A kereszténység talán az egyetlen világvallás, amely hiszi, hogy Isten testté lett. Azt kellene...
Vannak dolgok, amelyek számunkra, emberek számára túl nagyok: a fájdalom, a magány és a halál, de...
A reménytelenség a bevallás tisztessége.
Az őszinte megvallás, megbánás és megbocsátás elmélyíti a kapcsolatot. A házassági kötelék...
Hazára minden embernek szüksége van, persze, nem olyanra, amilyennek a primitív, melldöngető...
És így szólt nekik: Miért vagytok ilyen gyávák? Hát nincs hitettek?
Boldogok a tiszta szívüek , mert ők meglátják az Istent
Mivel értékes vagy szememben, tisztelet övez téged, és én szeretlek.
Ó, Uram, ha hívlak, az égi vonalak mindig foglaltak! Ó, Uram, te tudod, miért fájnak az emberi...
Áruld el nekem, Uram, miként hagyhattál annyira magára egy gyermeket, hogy megtalálja az utat...
Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak...
Aki nem képes meghalni még a halála előtt, az nem fogja tudni élvezni az életet, és a halált is...
Ha hinnék benne, hogy győzni fogok, akkor a győzelem is hinne bennem.
Mert Isten szeretet. Így mondta anyám. Isten nem más, mint szeretet. Minden, ami szeretet, az Isten.
Amikor keresztelni vittek a templomba, a pap így szólt: Most keresztelni hozták, vagy feláldozni?
Az én imádságom: lelkem Istene, őrizd meg bennem mindhalálig a gyermeket, akinek születtem.
Túl sokat gondolkodsz. A gondolkodás csak szenvedést hoz. Légy egyszerű!
Barát az, aki úgy tud segíteni és megszólítani, mint te... és benned én barátra találtam.
Csalódni csak az tud, aki valaha hitt.
Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat. Vagy...
A hit az a hang az agyad hátsó zugában, amely azt mondja neked, hogy hallgass a hangra az agyad...
Lehetséges persze, hogy valaki egyszerre tudós és hívő ember, de úgy vélem, hogy a szó legmélyebb...
Kettéhasad a lélek. Ott, ahol egyedül vagy, más keresztény társak híján, először töredezni kezd,...
Ez a könyv soha be nem csukódik, ez az írás soha fel nem göngyölődik előlük, mert te vagy...
Egészen más, ha valaki tanításával hat, vagy eleven erővel, a növekedés erejével. A bodhiszattva...
A barát is csak zarándok ezen a földi világon. Azért nem kell a barátnak semmi se, amiért a...
Ha isten végtelen, akkor még kevésbé van az emberért, mint az ember a hangyákért. Egy kert...
Képtelenség volna, ha nem értenők meg az angyalokat és az ördögöket egyaránt, hiszen mindkettőt...
Spicliszájban a zsoltár fajtalanság.
Dal helyett csak imádkozom, Néma érzéssel áldozom: Félek, a szó kimondva ránk, Az égbe nem hat...
Hiszek hitetlenül Istenben, Mert hinni akarok.
Egy mélyen hívő férfira gondolok, akinek az anyósa és felesége pokollá tette életét. Mindenki azt...
Mindig felismertem a vasárnapot, mert engedékeny hangulatban ébredtem. Ez az egyik előnye annak,...
Rabszolga vagyok, tudom, s a rabszolgák gyengék. De az istenek erősek, és felettük az...
Minél nehezebb a megterhelésed, annál több az érdemed az örök életre.
Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön, s viszontszeretetre vár, méghozzá azonnali...
Az égre hiába nézünk, mert az Isten országa nem ott, hanem bennünk van, ha megvalósítjuk.
A hited építed, és zuhansz az állványról, Mert nem mondtál le még minden bálványról.
A papnak az a dolga, hogy összeszedje és a Vatikánon keresztül a Paradicsomba küldje az odavaló...
A szeretet egyetlen módját ismered: gyűlölsz másokat. Csak úgy vagy képes kimutatni a...
Vannak pillanatok, amikor Isten engedelmességet követel. De olyanok is vannak, amikor akaratunkat...
Ha az univerzum hideg gépezet, ha az élet nem más, mint egy utazás az egyik üres feketeségből a...
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
Nem a prédikációk térítik meg az embereket, hanem a körülmények. Valójában nem az történik, hogy...
A szeretet Isten adománya, benne van a mindenségben és minden egyes homokszemcsében. Szeress...
Miért imádkozol annyit? Mindent úgysem imádkozhatsz ki magadnak: másoknak semmi sem maradna...
Isten tízparancsolata azért olyan egyértelmű, mert nem konferencián döntöttek róla.
Nekem minden földi királynál kedvesebb az én tövissel koronázott királyom. Attól engem el nem...
Csakúgy, mint az útjelző, a szó is önmagán túlmutat. (...) Ha erős ellenérzés él benned az Isten...
Hívőnek, elhívottnak lenni küldetés: Krisztussal tervezni, Krisztussal tenni, Vele szenvedni és...
Hit: bizonyíték nélküli meggyőződés valami olyanban, amit valaki olyan mondott, aki tudás nélkül...
A pogány hagyományokban a természet kultusza nagyobb hangsúlyt kap, mint a szent könyvek...
A véletlen szó istenkáromlás. Semmi sem véletlen a nap alatt.
A hit csak szervezett és irányított ostobaság.
Hogyan is olvasom a Szentírást? Be kell vallanom, hogy nem értelmezve. Hát akkor hogyan? Úgy,...
Nem arról van szó, hogy a tudomány módszerei arra kényszerítenek bennünket, hogy elfogadjuk a...
A biblia, a szentek története, a liturgia, az imádságok... gondolod, hogy ez az egész komplexum...
Az alázat hasznos a fönnhéjázóknak, akik rászorulnak a korbácsra. De én a régiekkel tartok, akik...
Az életemet a hitemre és a Szentírás tanításaira építettem fel. Ezek magabiztosságom,...
Azoknak, akik hisznek, nem kell bizonyíték, azoknak, akik nem hisznek, nem létezik bizonyíték.
Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon felül...
Ismeretlen, szép szerelmem, még várnunk kell, s milyen gyötrelmes a szerelmesek várakozása, akik...
Van egy imádság arra, hogy erőt adjon azoknak, akik olyan helyzetbe kerülnek, amit nem akarnak...
Azok, akik olyasmit kérdezgetnek, hogy igaz-e a hit, gyakran olyan beszélgetésekbe mennek bele,...
Aki a mennybemenetelben reménykedik, annak úgy kell élnie, mintha örökké égne benne a tűz, ami az...
Nem bírom már harcom vitézül, Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember, Mikor halni...
Az élet megtagadása nem más, mint Isten bírálata. Isten ajándékként adja neked az életet, te...
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
Nem mindig makulátlan mindenki, aki a hosszú szoknyát viseli, és folyton Uram! Uram-ozik.
Hadd fejezzem be egy vallomással: hónapok óta van egy egészen rövid, reggeli imádságom: Add,...
Ó, Uram, ha hívlak, az égi vonalak mindig foglaltak! Ó, Uram, te tudod, miért fájnak az emberi...
Örök értéket az emberiség a Teremtő lényéből merített.
Jézus tanítása annyira világos, hogy a gyermekek is eredeti értelmében értik. Csak azok az...
A háborút nem szentképekkel vívják.
Az ördög szereti a tétlen hívőt, azt sem bánja, ha nem csinál semmi rosszat, CSAK JÓT NE TEGYEN!
A szocializmus gazdaggá akarja tenni a szegényeket, Jézus szegénnyé a gazdagokat; a szocializmus...
A hála az egyetlen igazi, autentikus ima; minden más ima csalás, hamis, mesterkélt. Ez a hála épp...
Úgy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy mások rajtad keresztül szeretni tanulják.
Hitet senkibe se lehet és nem is szabad beleoltani. Nem az van távol Istentől, aki nem hisz a...
Adj a papoknak egy kékhasút, és még az ördögnek is miséznek.
Problémákat okozhat, ha olyan szabályok és célok mentén akarjuk élni az életünket, amelyek egy...
A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek...
A tízparancsolatban a jóisten személynek szóló használati utasítást adott. Ha te jóban akarsz...
A keresztyén jövőbeli váradalom arrafelé tekint, amerre Istennek a múltban már elvégzett és a...
Keresztek sokasodnak. Golgoták szaporodnak. Hány Pilátus mossa a kezét?
Szent elgondolás: volt egy Jézus, Ki Krisztus volt és lehetett És szerette az embereket. Õ...
Amikor az ember már a szívét is meghaladja, egész lénye arra vágyik, hogy virágba borulhasson,...
Többet ér egy megtért bűnös száz igaz hívőnél.
Jézus megjárta a halált azért, hogy bennünket is átvezessen a halálon, abba a dicsőséges világba,...
Miközben mosogatsz, imádkozz! Adj hálát a mosogatni való tányérokért, hiszen ez azt jelenti, hogy...
Nem hiszek, de szeretnék hinni. A hitet a legértékesebb jónak tartom, amiben részünk lehet e...
Különös, ahogy a régi hiedelmek fennmaradnak. (...) A korai keresztény időkben a helyi babonákat...
A halál nem létezik. Hogyan is létezne halál, amikor minden az Istenség része? A lélek sohasem...
Kezdetben volt a Tao. A Tao Istennél van. A Tao Isten.
A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdekében. De...
Az én hitem, az én igyekezetem a krisztusi, egyszerű ember élete, az egyedül énrám tartozik:...
Az ördög bukott lélek. A végtelen jóságú Isten bizonyára nem bünteti őket csak véges idejű...
Az ima, ha másra nem, hát arra jó (...), hogy lekösse gondolataimat és megnyugtasson.
Van egy szép, régi történet egy rabbiról, akitől megkérdezte egyik tanítványa: Azelőtt éltek...
A Mennyország a pokol kapujánál van.
Az Egyház mindnyájunknak anyja, vezet bennünket, kóborló zarándokokat, az éjszaka sötétjében. De...
Manapság már senki sem hisz a gonoszban. Ha egyáltalán foglalkoznak vele, pusztán a jó...
A kegyelem a legjobb gyógyszer; az isteni szeretet a legjobb serkentő a betegeskedő számára....
Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz...
Kétféle ember foglalkozik állandóan az Istenséggel: a hívő és az ateista. Õk kedvesek az Úr színe...
Ha megfelelően olvassuk, a Biblia a legerősebb ateista erő, amelyet valaha kitaláltak.
A mindent megbocsátó Jézus Krisztus is szenvedélyesen gyűlölte a rosszat. Ha ismernéd a Bibliát,...
Sohasem tudtam megérteni, miért, de némelyek beveszik azt a fantasztikus képtelenséget, hogy...
Két egyformán pusztító előítélettől kell tartózkodni: a teológusok által tanított ama babonától,...
El sem képzelheted, milyen jól esik a feloldozás a gyónás után, milyen megkönnyebbülés: tiszta a...
A hit az ember és az Isten dolga. A papok és a prédikátorok csak útban vannak.
Elég képtelen ötlet, hogy ne bocsássunk meg másoknak, amikor Isten is megbocsátott nekünk, holott...
A Sátán felfedezése vagy kitalálása az emberiség egyik legzseniálisabb teljesítménye volt....
Nem vagyok nagyon istenhívő, viszont babonás vagyok. Amikor nincs Isten, babonák vannak. Én és az...
Ez a könyv a könyvek könyve, Szegény ember drágagyöngye. Égi harmat lankadtaknak, Világosság...
Nevetünk egyes népek együgyűségén, melyek a halottak mellé élelmiszereket temetnek, abban a...
Ha az istenek megtagadják is kegyeiket a halandóktól, azért elvárják tisztelőiktől a buzgó...
A titok a jelenben rejtőzik; ha a jelenre összpontosítasz, meg tudod jobbítani. És ha jobbá...
Ha emberi szeretettel szeretünk, a szeretetből könnyen átcsapunk a gyűlöletbe; de az isteni...
Ha azt kérdezed, hiszek-e Istenben, bocsáss meg, ha azt felelem: Isten hisz énbennem?
Kétezer éven át a Sátán otthonosan mozgott a nyugati civilizáció képzeletvilágában. Õ volt az...
A természet nem azért teremtette a szemeket, hogy ne lásson azokkal az ember, és nem azért adta a...
Kolostorba vonulni, ez annyit jelent, mint lemondani az életről, elpusztítani az életet.
Hogy égi ember lehess itt a földön, először is engedelmességet kell fogadnod. Mert, látod, csak...
Mikor a kisember fillérekben számol, Mikor a drágaság az idegekben táncol, Mikor a gazdag milliót...
Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének. De az oszlopot nem...
Az emberi tudomány olyan, mint létrehozója, az ember: mulandó. Ezért van az, hogy minden...
Nem az a kérdés, hogy van-e mennyország, hanem az, hogy hányig van nyitva, és melyik busszal...
Mindig jó, ha van kéznél egy pap. Jó benyomást tesz a társaságra, és dekoratív, akár egy...
Brahma először megteremtette a férfit. Amikor az asszonyra került volna sor, már nem volt...
Aki elkezdi a kereszténységet jobban szeretni az igazságnál, az később a saját szektáját vagy...
Én Spinoza Istenében hiszek, aki minden létező harmóniában megnyilvánul, és nem abban az...
Nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet.
Néhányan úgy vélik, a Föld véletlenszerűen keletkezett, és hogy az emberiség a megfelelő elemek...
Imájában az ember azt kéri az Istentől, hogy tegyen csodát. Csoda alatt azt érti, hogy lépjen át...
Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs Madárka tolla se hull ki, - ég se zeng, - föld se...
Akármilyen lanyhán imádkozzék is valaki, Isten mindig nagyon sokra becsüli azt, hogy mégis...
Ha keresztyén akarsz lenni, akkor csak egy feleséged lehet. Az Úr Isten így rendelte el. A férj...
Okos ember nem állhat be barátnak! Az élet élet! Isten pedig nem azért teremtette az életet, hogy...
Személy szerint huszonnégy karátos marhaságnak tartom az elképzelést, miszerint Isten saját...
A keresztyén életben elejétől a végéig minden a kegyelmen múlik.
Igen sok mai ember kereszténysége csak szenteltvizes pogányság csupán.
A kegyelem teljessége egyedül a neki szánt ürességet töltheti meg.
Nemcsak kőből épült templomok vannak; minden ember szíve az.
Vígy el engem innen a sziklára, a hova én nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom...
A házasság olykor nem válik be a földön, de minden helyre jön az égben, mert ott a pár képes lesz...
Meggyőződésem, hogy Jézust éppen úgy kivégezték, mint minden más fanatikust, aki prófétának vagy...
Ha az ökröknek, a lovaknak vagy az oroszlánoknak kezük lenne, és kezükkel művészeti alkotásokat...
Előbb jó papról kell gondoskodni, csak azután az iskoláról!
Hatmilliárd ember él a Földön, a hatmilliárdból legföljebb egy-két milliárd lehet keresztény,...
Csodatévő a szeretet, amely az imában födi föl magát.
Semmi vicces nem volt abban, amit Krisztus mondott. Ami vicces, az az, hogy Krisztus elmondta...
Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek (...) mind rosszak, a kék szeműek...
Elvesznek lelkek százezrei, Mert Krisztus útját nem ismerik. Bűn rabságában, sötétben élve Nem...
Miért van az, hogy ha mi beszélünk Istenhez, akkor imádkozunk, de ha Isten beszél hozzánk, akkor...
Ha én Isten lennék, teremtenék hívő és ateista bolygót is, lássuk, melyik vezet szebb világra, ha...
Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre!...
Az egyház újító szelleme az évszázadok során abban nyilvánult, hogy az életadó gondolatot...
Mi egyéb is az imádság, ha nem levél: a Földről az Égbe. Istenhez, Jézushoz, Máriához,...
Mivel az emberek különbözőek, az Istennel való kapcsolatuk is különféle. Azok az emberek, akikkel...
A tudományos igazság csak nehezen tört utat magának ott, ahol a városok utcáin az inkvizíció...
Csak háromféle ember van; az egyik fajta az, amelyik megtalálta Istent, és szolgálja; a másik,...
A keresztények abban a meggyőződésben égették egymást, hogy az Apostolok is úgy tették volna.
Ami Istent illeti, az én állásfoglalásom agnosztikus. Meggyőződésem szerint az erkölcsi alapelvek...

Idézet mára

- Az érzéseinkről nem tehetünk. - Nem, de felelősek vagyunk értük. Mi döntjük el, vállaljuk-e magunkat.
(Testvérek)

Töltsd le ingyenes és reklámmentes alkalmazásunkat!

Az alkalmazással lehetőséged van idézetes kép készítésére, idézetértesítőt kérhetsz és a blogot is olvashatod.

Gyűjtsük össze közösen

Magyarország kedvenc idézeteit!
Add hozzá a kedvenced most, hogy örömet szerezz másoknak is vele!

Impresszum | ASZF © 2024. - Minden jog fenntartva. - idézet.hu

Feki Webstudio